CleinHosting
sales & support
(0)6 48216513

Algemene Voorwaarden


1. Voor de duur van de overeenkomst zorgt xxlwebhoster voor aanwezigheid van De contractant op het Internet.
2. Minimale contract duur bedraagt 12 maanden.
3. Cleinhosting draagt zorg voor het beschikbaar zijn voor alle specificaties van het door De contractant gekozen webhosting pakket.
4. Het dataverkeer is gebonden aan uw limiet, welke inhoud dat u uw dataverkeer mag gebruiken zolang u binnen uw limiet blijft. Als u uw limiet overschrijd mag Cleinhosting de website subsenden
5. De webhosting pakketten zijn exclusief de domeinnaam.
6. De contractant wordt eigenaar van het domein nadat alle kosten zijn voldaan.
7. De verschuldigde bedragen dienen vooraf per maand te worden voldaan, binnen 14 dagen na de factuurdatum.
8. Bij te late betaling behoudt Cleinhosting zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik van de wanbetaler te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting uitsluitend plaatsvinden, door eenmalige setupkosten te betalen van Ä 5,-.
9. De contractant erkent diens aansprakelijkheid voor alle door xxlwebhoster gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de wettelijke rente terzake diens verzuim.
10. Indien naar het oordeel van xxlwebhoster daartoe redenen aanwezig zijn, is xxlwebhoster gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang deze overeenkomst op te schorten, dan wel, indien xxlwebhoster dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beŽindigen en van rechtswege als beŽindigd te beschouwen.
11. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden dan erkent De contractant, diens aansprakelijkheid voor alle door xxlwebhoster gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12. De FTP-toegang is uitsluitend voor De contractant en mag niet aan derden worden overgedragen.
13. Cleinhosting heeft het recht de tarieven te wijzigen. De contractant heeft gedurende een maand na mededeling aan haar van de tariefswijziging, het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beŽindigen.
14. De contractant zal de systemen en instellingen van xxlwebhoster (hardware en software) en de werking daarvan niet beschadigen.
15. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de contractant die handelt in strijd met het in artikel 14 gestelde dit rechtvaardigt heeft xxlwebhoster het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen de overeenkomst te ontbinden zonder voorafgaande waarschuwing.
16. xxlwebhoster is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten en leveranties van derden. xxlwebhoster kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de wanprestatie door derden.
17. xxlwebhoster heeft het recht om bij wanbetaling van De contractant en na schriftelijke waarschuwing, de website te deactiveren. Bij wanbetaling worden incasso- en rentekosten in rekening gebracht.
18. xxlwebhoster zal de gegevens van De contractant met zorg en discretie behandelen.
19. Alle prijzen die vermeld zijn op deze website zijn Ex. 19% BTW
20. Op al onze contracten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.